Innowacja pedagogiczna – Ciekawy świat wokół nas

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…”

                                                                                                                                           Konfucjusz

Innowacja „Ciekawy świat wokół nas” została opracowana zgodnie z obowiązująca podstawą programową i obejmuje materiał o treściach związanych z edukacją społeczno- przyrodniczą. Zaplanowane działania skupiają się wokół czterech działów: doświadczanie otaczającego świata (eksperymenty), obserwowanie świata przyrody, poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świeci oraz nauka mądrego korzystania z zasobów świata oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Realizowane na zajęciach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka.

Nadrzędnym celem innowacji jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną oraz popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej w klasach I – II poprzez:

–  rozszerzenie treści materiału programowego z edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka,

– kształtowanie proekologicznych postaw u dzieci;

– zapoznanie uczniów z zależnościami zachodzącymi między organizmem, a jego środowiskiem oraz między działalnością człowieka, a przyrodą;

– kształtowanie umiejętności dotyczących poznania środowiska i działania w nim;

– wpajanie silnego związku ze środowiskiem;

– uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne;

– zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku;

– naukę ekologicznego życia we własnym domu;

– poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju;

– poznanie problemów ekologicznych najbliższego i dalszego środowiska;

– projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń, eksperymentów;

– uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie;

– rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim oraz dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania, uogólniania;

– wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie;

– rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy;

– rozwijanie postaw samodzielności i kreatywności.

 Adresatami innowacji są uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej. Zadania i sposób ich realizacji zaplanowane są tak, aby angażowały nie tylko uczniów, ich rówieśników, ale także ważnych współtwórców procesu edukacyjnego- rodziców.

Patrycja Piotrzkowska, Anna MischkaSkip to content