Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkielno.pl/

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze. Są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu. Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich. Zamieszczone informacje w postaci załączników są w formacie pdf z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Rybak, n.rybak@spkielno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 676 07 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte
w Kielnie znajduje się przy ulicy Szkolnej 4, 84-208 Kielno. Jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym. Do budynku prowadzi pięć wejść. Główne wejście znajduje się od ulicy Oliwskiej i prowadzą do niego schody. Dostosowane wejścia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajdują się pomiędzy skrzydłami szkoły od ulicy Oliwskiej oraz od strony Centrum Sportowego w Kielnie.
W budynku jest winda obsługująca dwie kondygnacje. Korytarze i pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: 3 stanowiska od ul. Oliwskiej i 1 stanowisko od ul. Szkolnej. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym. W budynku nie można skorzystać
z tłumacza języka migowego.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Skip to content