Do Ósmoklasistów i ich Rodziców!!!

Do Ósmoklasistów i ich Rodziców!!!

Do Uczniów. 

 • 16 czerwca 2020 roku (wtorek) – część pierwsza z języka polskiego – rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 120 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 180 minut) 
 • 17 czerwca 2020 roku (środa) – część druga z matematyki – rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 100 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 150 minut)  
 • 18 czerwca 2020 roku (czwartek) – część trzecia z języka obcego nowożytnego – rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – do 135 minut).   

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów – 16-18 czerwca 2020 roku: 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. 
 4. Na egzamin przychodzą uczniowie wg wyznaczonego harmonogramu i wchodzą do sali egzaminacyjnej wejściem wskazanym w harmonogramie. 
 5. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i wylosować nr stolika. 
 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  
 7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych z czarnym tuszem i linijki.
 9. Telefony komórkowe czy inne przyniesione ze sobą przez zdających rzeczy zostaną zabezpieczone i przechowane w wyznaczonym do tego miejscu do czasu zakończenia egzaminu w danym dniu.
 10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 
 11. Po zakończeniu egzaminu zdający kierują się bezpośrednio do wyjścia, zachowując odpowiedni dystans od innych zdających. 

UWAGA!!! 

Wrażeniami po egzaminie można się między sobą dzielić z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Pamiętajcie, należy unikać spotkań w grupie, np. przy wyjściu ze szkoły. 

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

Do Rodziców. 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. 
 4. Na egzamin przychodzą uczniowie wg wyznaczonego harmonogramu i wchodzą do sali egzaminacyjnej wskazanym w harmonogramie wejściem. 
 5. Należy poinformować dyrektora lub zastępcę o zdającym chorującym na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”. 
 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły do chwili zajęcie miejsca w sali egzaminacyjnej. 
 7. Dziecko należy wyposażyć w przybory piśmiennicze z czarnym tuszem, linijki, cyrkiel, kalkulator, ewentualnie wodę w butelce. 

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Skip to content