Dowozy szkolne

DOWIEZIEMY – ODWIEZIEMY

Le­piej pójść choćby ka­wałek dobrą drogą, niż zajść da­leko, lecz źle. 

Platon

UPRAWNIENIE DO ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA Z DOMU DO SZKOŁY

WNIOSEK DLA DZIECI:


→ których droga z domu do szkoły przekracza:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych;
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V i VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
Wniosek

WNIOSEK DLA DZIECI:


→ zamieszkałych w Kieleńskiej Hucie, Rębiskach, Leśnie, Warznie bez względu na odległość z domu do szkoły oraz dzieciom z Kielna, których odległość z domu do szkoły przekracza 1 km i odbywa się drogą powiatową bądź wojewódzką nie posiadającą chodnika.

Wniosek

Numery autobusów dowożących uczniów do szkoły

672

637

673

638

KIELNO – BOŻANKA – KIELEŃSKA HUTA – KAMIEŃ
KIELNO – WARZNO – RĘBISKA – KOPANIEWO
KIELNO – LEŚNO – KOWALEWO
KIELNO – DOBRZEWINO – KARCZEMKI – BOJANO – KIELNO PARTYZANTÓW KOLECZKOWSKICH –   BRZOZÓWKO – MRÓWCZY ZAMEK – MARCHOWY