Egzamin

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz

Informacje dla ucznia 2021/2022

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

 


Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

 • egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, wydłużenie do 180 minut;
 • egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, wydłużenie do 150 minut;
 • egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, wydłużenie do 135 minut.

Wytyczne dla uczniów:

 • Na egzamin próbny może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Uczeń nie może przyjść na ten egzamin, jeżeli jest objęty kwarantanną lub izolacją.
 • Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, a na egzaminie korzystać z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Można przynieść własną butelkę z wodą.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest egzamin, należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz zakrywać usta i nos.
 • Uczeń jest zobowiązany zakrywać usta i nos na terenie całej szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany egzamin. W czasie pracy nad arkuszem uczeń może zdjąć maseczkę. Musi ją ponownie założyć, gdy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 
 2. wychodzi do toalety 
 3.  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 • Wrażeniami po zakończeniu egzaminu można dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

     

Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły wyznaczonym wejściem. Dokładne godziny wejścia do szkoły zostaną podane do wiadomości wychowawców przed egzaminem. 

Przy każdym wejściu będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk, foliowe worki do przechowywania telefonów i innych przedmiotów, których nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej oraz, w razie potrzeby, maseczki jednorazowe.

 

Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie:
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty,
b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Skip to content