INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VI

warning-24841_640Kandydat ubiegający się o przyjęcie do kl. I gimnazjum powinien:

a)  do dn. 29 maja br. w sekretariacie szkoły złożyć następujące dokumenty:

  1. Wypełnione podanie
  2. Podpisane 1 zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)

b) w terminie od 26 czerwca do 1 lipca br. do godz. 1200 dostarczyć:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
  2. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu (oryginał)

 

Listy kandydatów przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona 3 lipca 2015 r. do godz. 12.00

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 04/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016.Skip to content