Świetlica

ODPOCZYWAMY

Odżywiaj swoje duchowe wnętrze, swój umysł, jedynie dobrymi myślami, abyś był zdrowy,
pogodny i szczęśliwy…

Świetlica czynna codziennie w godzinach 7.00-8.00 oraz 12.00-17.00

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZE STATUTU …

Dla uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym, którzy muszą przebywać w szkole poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi szkoła organizuje zajęcia świetlicowe zgodne z planem pracy świetlicy.

Ze świetlicy mogą także korzystać:
a. dzieci zapisane zgodnie z wnioskiem rodziców,
b. uczniowie wymagający szczególnej opieki na wniosek pedagoga szkolnego lub wychowawcy.

Uczniowie objęci dowozami zobowiązani są do korzystania ze świetlicy od momentu przyjazdu do szkoły do czasu rozpoczęcia zajęć, a także po ukończeniu lekcji do momentu odjazdu autobusu.

Cele i zadania świetlicy:

  1. zapewnienie opieki,
  2. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
  3. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  4. kształtowanie nawyków higieny osobistej i troski o zachowanie zdrowia,
  5. współpraca z nauczycielami, rodzicami i opiekunami,
  6. organizacja gier i zabaw,
  7. tworzenie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze,
  8. rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości dziecka.

REGULAMIN ŚWIETLICY - w przygotowaniu

Skip to content