Zapraszamy do udziału w konkursie wewnątrzszkolnym

Zapraszamy do udziału w konkursie wewnątrzszkolnym

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Kaszubska jesień w obiektywie – miejsca sakralne”

1. Organizator:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie.

2. Celem konkursu jest: 
· Budzenie zainteresowań pięknem przyrody.
· Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
· Zainspirowanie do twórczego spojrzenia na piękno Kaszub i historii swojego regionu.
· Propagowanie informacji o miejscach sakralnych na Kaszubach.
· Kształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.
· Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.

3. Temat przewodni:
„Kaszubska jesień w obiektywie – miejsca sakralne”

4. Uczestnicy:
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach-
· szkoła podstawowa (klasy I-III),
· szkoła podstawowa (klasy IV-VIII).

5. Warunki uczestnictwa:
Zadaniem autorów prac jest artystyczne ujęcie za pomocą fotografii miejsc sakralnych na Kaszubach.
· Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 różne fotografie w formie: gotowego wydruku o formacie min. 15×21 lub elektronicznej.
· Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pracy konkursowej oraz wypełnionego załącznika nr 1 w terminie do dnia 10 listopada 2020 r.
· Prace należy przekazać p. Ludwice Krause-Oczk lub p. Justynie Rosinke, można również nadsyłać na adres:
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – miejsca sakralne” lub na e-mail: j.rosinke@spkielno.pl.

Każde zdjęcie należy opisać na odwrocie lub podać w treści wiadomości:
Temat: „Konkurs fotograficzny – miejsca sakralne”
Tytuł pracy – miejscowość
Imię i nazwisko autora, klasa

KAŻDY UCZESTNIK MUSI DOŁĄCZYĆ DO ZDJĘĆ załącznik nr 1 – Kartę zgłoszenia!

· Fotografie, na których będzie znajdować się: wizerunek człowieka lub jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

· Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.


Przesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że uczestnik:
– jest autorem pracy,
– przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), w tym na jego wizerunek (załącznik nr 1).

· Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.

6. Kryteria oceny:
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
· zgodność z tematem przewodnim,
· atrakcyjność fotografowanych obiektów,
· umiejętności artystyczne autora pracy (m. in. kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu),
· dobór tytułu w odniesieniu do treści fotografii.

7. Nagrody:
· Zdobywcy pierwszych miejsc oraz laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
· Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie.
· O wynikach laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie za pośrednictwem szkoły i zaproszeni na otwarcie wystawy pokonkursowej, która odbędzie się 26 listopada.

8. Postanowienia końcowe:
· Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły: http://spkielno.pl/
· Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nadesłanych fotografii wraz z imieniem i nazwiskiem autora, na okolicznościowych wystawach, w artykułach pokonkursowych na stronie internetowej szkoły.
· Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
· Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Pani Justyna Rosinke oraz Pani Ludwika Krause-Oczk – koordynatorzy konkursu. Pytania można kierować na adres e-mail j.rosinke@spkielno.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!Skip to content