Egzamin

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz

Informacje dla ucznia 2019/2020:

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

  • język polski – 21 kwietnia 2020 r.
    (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
    (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny –
    23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie:
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty,
b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki.

 

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:
a. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku
uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
b. w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku
uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
c. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).