Egzamin

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz

Informacje dla ucznia 2023/2024

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

  • język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

  • matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

  • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 


Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

  • egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, wydłużenie do 180 minut;
  • egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, wydłużenie do 150 minut;
  • egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, wydłużenie do 135 minut.

Wytyczne dla uczniów:

  • Na egzamin próbny może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  • Uczeń nie może przyjść na ten egzamin, jeżeli jest objęty kwarantanną lub izolacją.
  • Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, a na egzaminie korzystać z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.
  • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Można przynieść własną butelkę z wodą.

     

Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły wyznaczonym wejściem. Dokładne godziny wejścia do szkoły zostaną podane do wiadomości wychowawców przed egzaminem. 

 

Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie:
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty,
b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Skip to content