RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE, 84-208 Kielno, ul. Szkolna 4, z którą można się skontaktować: telefonicznie: (58) 676-07-14, pisemnie na adres: 84-208 Kielno, ul. Szkolna 4 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@spkielno.pl.

Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących uprawnień należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@spkielno.pl lub zgłaszać na piśmie w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz podmiotów współpracujących ze szkołą. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO. Ponadto, w celu realizacji innych zadań statutowych szkoły przetwarzane są za zgodą osoby, której dane dotyczą, takie dane jak m.in.: wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych przez szkołę, w mediach oraz na stronie internetowej szkoły http://www.spkielno.pl, dane osobowe związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią, dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka ze szkoły lub świetlicy szkolnej; zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

Szkoła jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ponadto, w celu realizacji innych zadań szkoła przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu usuwa się lub archiwizuje zgodnie z przepisami prawa. Są one udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych nie podejmuje się w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje się. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przez szkołę.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, każdy ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. wniosku, oświadczenia, itp.).

Skip to content