Samorząd szkolny

ZRÓBMY COŚ DLA SIEBIE !!!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KIELNIE

Podstawą działania samorządu uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.
Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływa na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

SAMORZĄD TO WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY.

Samorząd to więcej niż wybrana w demokratycznych wyborach reprezentacja uczniów- Zarząd Samorządu Uczniowskiego. W działania samorządu powinna być zaangażowana jak największa liczba uczniów (w idealnej sytuacji- każdy), którzy wspólnie decydują o podejmowanych problemach i sposobie działania. Zadaniem zarządu jest aktywizowanie uczniów i angażowanie w działania w szkole jak największej ich liczby. Tak zorganizowany samorząd rozwija w uczniach poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za wspólne dobro oraz umożliwia realizację ich pasji i zainteresowań.

Samorząd to organizacja uczniów działająca na rzecz uczniów i zarządzania przez uczniów. W samorządzie uczniowskim głównymi bohaterami są uczniowie. Analizują oni sytuację w szkole i sami wybierają inicjatywy, w które chcieliby się zaangażować. Samorząd nie będzie jednak sprawnie funkcjonował bez pomocy wspierających uczniów inicjatywy opiekuna oraz dyrektora szkoły.

 

Zgodnie z art. 55 Ustawy o systemie oświaty samorząd ma prawo do:

 • Uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego (zgodnego ze statutem szkoły);
 • Samodzielnego ustalania w regulaminie zasad wyboru i działania organów samorządu;
 • Wyboru opiekuna samorządu;
 • Przedstawiania opinii i wniosków do dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły;
 • Przedstawiania wniosków i opinii w sprawach szkoły;
 • Wnioskowania o dokonanie zmian w statucie szkoły;
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Od pierwszego października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte  z Oddziałami Integracyjnymi działa samorząd uczniowski, którego opiekunami są pani Bożena Kalkowska i zastępca pan Szymon Lachowicz.

Samorząd Uczniowski ma wiele nowych pomysłów. Jest gotowy do działania.

DZIAŁAMY

CELE I DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
 3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

19 marca w ramach Pierwszego Dnia Wiosny Samorząd Uczniowski naszej szkoły zaproponował sposób na wesołe spędzenie czasu – było piżamowo i baaaardzo sennie. Już od rana......

Skip to content