Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Kielnie w Budapeszcie: Podróż po historii i kulturze – projektu V4

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Kielnie w Budapeszcie: Podróż po historii i kulturze – projektu V4

Wycieczka w ramach projektu V4 Grupy Wyszehradzkiej. 

Kwota dofinansowania 10.000 Euro. 

Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy podzielić się naszym niezapomnianym doświadczeniem z rewizyty uczniów Szkoły Podstawowej w Kielnie w Budapeszcie! Ta wyjątkowa podróż była pełna niespodzianek, wrażeń i nauki.  

Dzień 1: Przybycie do Budapesztu 

Nasza wizyta rozpoczęła się od przyjazdu do urokliwego miasta Budapeszt. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy serdecznie przywitani przez naszych gospodarzy – uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium, którzy opowiedzieli nam o planie naszej wizyty i podzielili się niezbędnymi informacjami. 

Dzień 2: Zwiedzanie Budapesztu 

Drugiego dnia rozpoczęliśmy naszą przygodę od zwiedzania Zamku Królewskiego (Buda Castle) oraz Pałacu Królewskiego. To miejsca, które przeniosły nas w czasy historyczne i zafascynowały swoją architekturą i bogatą historią. 

Dzień 3: Wyszehrad 

Trzeciego dnia udaliśmy się na wycieczkę do Wyszehradu, miejsca o niezwykłej historii i pięknych widokach na Dunaj. Zwiedzając Wyszehradzki Zamek Królewski, odkryliśmy fascynujące fakty na temat Węgierskiego Królestwa i jego dziedzictwa. 

Po przerwie na lunch mieliśmy okazję skorzystać z toru bobslejowego na zboczu góry, co było dla nas nie lada atrakcją. 

Dzień 4: Zwiedzanie Budapesztu 

W tym dniu zobaczyliśmy Węgierski Parlament – majestatyczny budynek nad brzegiem Dunaju. Spacer po Fisherman’s Bastion pozwolił nam podziwiać panoramiczne widoki na miasto, co było niezapomnianym przeżyciem. 

Dzień 5: Warsztaty w szkole 

Piąty dzień był poświęcony warsztatom w szkole gospodarzy. Mogliśmy uczestniczyć w  zajęciach sportowych i degustacji tradycyjnych, węgierskich potraw przygotowanych przez rodziców, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć węgierskie tradycje, kulturę i  historię. Po południu pojechaliśmy małą kolejką na wycieczkę widokową po okolicznych wzgórzach. Była to również okazja do nawiązania nowych przyjaźni z uczniami i miejscową społecznością.  

. 

Dzień 6: Powrót do kraju 

Ostatniego dnia naszej przygody w Budapeszcie spakowaliśmy się i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. 

Po drodze zatrzymaliśmy się, aby zwiedzić stolicę Słowacji – Bratysławę. Pani przewodnik  opowiedziała nam o historii, kulturze i tradycjach tego małego, ale pięknego kraju. 

Nasza wizyta w Budapeszcie była nie tylko podróżą po pięknych miejscach i historii, ale także okazją do nawiązania nowych znajomości, zrozumienia innych kultur i poszerzenia naszej wiedzy. To doświadczenie na pewno zostawi trwałe wspomnienia w naszych sercach. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego niezapomnianego doświadczenia, a szkole goszczącej z Budapesztu – rodzicom, dyrekcji, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom klasy 7, dziękujemy za gościnność i opiekę, którą nam ofiarowaliście. 

 

 

Visit of students of the Kielno Primary School in Budapest: A journey through history and culture 

A trip as part of the V4 project of the Visegrad Group. 

The amount of co-financing 10.000 Euro. 

We are extremely excited to share our unforgettable experience from the revisit of students of Kielno Primary School in Budapest! This unique journey was full of surprises, impressions and learning. 

Day 1: Arrival in Budapest 

Our visit began with an arrival in the charming city of Budapest. After reaching the place, we were warmly welcomed by our hosts – students, parents and teachers of the Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium school, who told us about the plan of our visit and shared the necessary information 

Day 2: Sightseeing in Budapest 

On the second day we started our adventure by visiting Buda Castle and the Royal Palace. These are places that have taken us back to historical times and fascinated us with their architecture and rich history. 

Day 3: Visegrad 

On the third day we went on a trip to Visegrad, a place with an extraordinary history and beautiful views of the Danube. Visiting the Visegrad Royal Castle, we discovered fascinating facts about the Hungarian Kingdom and its heritage. 

After the lunch break, we had the opportunity to use the bobsleigh track on the slope of the mountain, which was a real attraction for us. 

 

Day 4: Sightseeing in Budapest 

On this day we saw the Hungarian Parliament, a majestic building on the banks of the Danube. A walk around Fisherman’s Bastion allowed us to enjoy panoramic views of the city, which was an unforgettable experience. 

Day 5: Workshops at school 

The fifth day was devoted to workshops at the host school. We were able to participate in sports activities and tastings of traditional Hungarian dishes prepared by our parents, which allowed us to better understand Hungarian traditions, culture and history. In the afternoon we went by a small train for a sightseeing tour of the surrounding hills. It was also an opportunity to make new friends with students and the local community.  

Day 6: Return home 

On the last day of our adventure in Budapest, we packed up and set off on our way back to Polish. 

On the way we stopped to visit the capital of Slovakia – Bratislava. The guide told us about the history, culture and traditions of this small but beautiful country. 

Our visit to Budapest was not only a journey through beautiful places and history, but also an opportunity to make new friends, understand other cultures and expand our knowledge.  

This experience will surely leave lasting memories in our hearts. 

We thank everyone who contributed to this unforgettable experience, and thank you to the host school from Budapest – parents, management, teachers and, above all, grade 7 students, for the hospitality and care you have given us. Skip to content