Minigranty V4 Gen Grupy Wyszehradzkiej

Minigranty V4 Gen Grupy Wyszehradzkiej

Minigranty V4 Gen Grupy Wyszehradzkiej 

Projekt V4 Grupy Wyszehradzkiej jest realizowany w roku szkolnym 2022/2023 przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie, Polska z partnerem zagranicznym Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium, Budapeszt, Węgry i jest finansowany ze środków przyznanych w ramach programu V4 Gen Mini-Grants  Grupy Wyszehradzkiej  (10.000 Euro) oraz współfinansowany przez rodziców uczniów.  

Podczas realizacji projektu odbyła się już wizyta uczniów z Węgier, a uczniowie SP Kielno wyjadą do szkoły w Budapeszcie. Wizyty partnerów wiążą się z przyjęciem uczniów w domach  przez uczniów szkoły będącej gospodarzem danego spotkania.  

Tematami przewodnimi w projekcie SP Kielno to: dziedzictwo i pamięć (zwiedzanie Gdańska – Westerplatte, Placu Solidarności, Gdyni, Sopotu, Helu, a także Budapesztu i okolic) oraz zdrowie i aktywny tryb życia (rozgrywki sportowe, warsztaty kulinarne). 

W dniach 31.03.-05.04. gościliśmy w Kielnie grupę 17 uczniów klas VII oraz 3 nauczycieli szkoły Gyermekek Házaz Budapesztu. 

      Wraz z naszymi uczniami z klas VII i VIII odwiedzili:
Miasto Hel, Sopot, Gdynię, Centrum Nauki Experyment, Gdańską Starówkę, Westerplatte, Europejskie Centrum Solidarności    Zawitali również u wójta Gminy Szemud pana Ryszarda Kalkowskiego.  

   Ostatniego dnia pobytu nasi goście uczestniczyli w  zajęciach na pływalni, rozgrywkach sportowych Polska – Węgry oraz  warsztatach kulinarnych zakończonych pożegnalnym poczęstunkiem, w którym brali udział uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów, przedstawiciele lokalnej społeczności. Uczniowie naszej szkoły przygotowali także miłą niespodziankę – prezentację strojów i kultury kaszubskiej oraz nauczyli naszych gości tradycyjnej piosenki  „Kaszubskie Nuty”. 

Relacja filmowa https://youtu.be/fIPfbfAQVio

Mini-grants V4 Gen of the Visegrad Group 

The V4 project of the Visegrad Group is being implemented in the school year 2022/2023 by the Primary School with Integration Departments. Heroes of Westerplatte in Kielno, Poland 

with a foreign partner Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, Hungary and is financed from funds allocated under the V4 Gen Mini-Grants program of the Visegrad Group (10,000 Euro) and co-financed by students’ parents. 

During the implementation of the project, students from Hungary have already visited, and students from Primary School Kielno will go to school in Budapest. Partner visits result in students being hosted at home by the students of the host school. 

The leading themes in the SP Kielno project are: heritage and memory (visiting Gdańsk – Westerplatte, Plac Solidarności, Gdynia, Sopot, Hel, as well as Budapest and the surrounding area) and health and active lifestyle (sports competitions, culinary workshops). 

On 31.03.-05.04. we hosted a group of 17 students of class VII and 3 teachers of the Gyermekek Háza school from Budapest in Kielno. 

       Together with our students from classes VII and VIII, they visited: 

The city of Hel, Sopot, Gdynia, the Experyment Science Center, the Old Town of Gdańsk, Westerplatte, the European Solidarity Center They also visited the mayor of the Szemud commune, Mr. Ryszard Kalkowski. 

    On the last day of their stay, our guests participated in activities at the swimming pool, sports competitions Poland – Hungary and culinary workshops ended with a farewell treat attended by students, teachers, students’ parents, representatives of the local community. The students of our school also prepared a nice surprise – a presentation of Kashubian costumes and culture and taught our guests the traditional song „Kashubian Notes”. 

Video report https://youtu.be/fIPfbfAQVio

aktualizacja 25-04-2023

 

Minigranty V4 Gen Grupy Wyszehradzkiej

Szkoła Podstawowa w Kielnie aplikuje o  MiniGrant V4 Gen wspierający krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat. Projekt promuje wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi. Uczestnicy dzielą się pomysłami, poznają sąsiadów, nowych przyjaciół i zdobywają nowe umiejętności i doświadczenie! 

https://www.visegradfund.org/ 

 

W ramach projektu nasza szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołą w Budapeszcie. 

https://www.gyermekekhaza.hu/ 


 V4 Gen Mini-Grants  

 Elementary school in Kielno has applied for the V4 Gen Mini-Grant supports short-term mobility of youth in the age group 12 –30. The project promotes democratic values, civic participation, and cross-border dialog among young people. Students will share the ideas, meet neighbors, make new friends, and gain new skills and experience! 

https://www.visegradfund.org/ 

 

As part of the project, our school has started cooperation with a school in Budapest. 

https://www.gyermekekhaza.hu/ 

09-01-2023Skip to content