PROJEKT EDUKACYJNY – MALI BADACZE

„ Odkrywać, to znaczy
widzieć to, co wszyscy widzą
i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał”.
Albert Szend Gyorg

 

W okresie od marca do maja 2015 r. zaplanowano w Szkole Podstawowej w Kielnie przeprowadzenie projektu z zakresu edukacji przyrodniczej „Mali badacze”. Autorami są nauczyciele  Mirosława Wilczewska oraz Katarzyna Urbaniak.

Głównymi celami innowacji skierowanej do uczniów z klas Ic i Id są:

– rozbudzanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi oraz lepsze ich zrozumienie;

– wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy;

– zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej;

– tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku rozwijanie twórczej postawy;

– samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji i eksperymentów oraz wyciąganie wniosków;

– podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy i zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka;

– rozbudzanie motywacji do podejmowania i rozwiązywania innych, trudniejszych zadań;

– nabywanie doświadczenia i wykorzystywanie nabytej wiedzy w szkole.

 

Dzieci uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Aktywność poznawcza jest dla nich rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań.  Eksperymenty są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Również dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

Projekt  zakłada  rozwijanie  aktywności  poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do  prowadzenia  działań badawczych,  czerpania  radości  w odkrywaniu nowego,  rozwijania zainteresowań badawczych.

Projekt zakończy się zebraniem z rodzicami, gdzie uczniowie będą prezentować nabyte umiejętności samodzielnie lub w parach wykonując dane doświadczenie.

 

Mirosława WilczewskaSkip to content