WYPRAWKA SZKOLNA

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud dotyczące w sprawie terminów wykonania rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – Wyprawka Szkolna – do pobrania TUTAJ

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” – dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych* będzie przysługiwać rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

 • Uczniom klasy III szkoły podstawowej– pochodzącym z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekracza 574 zł netto na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 • Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:a) słabowidzących,
  b) niesłyszących,
  c) słabosłyszących,
  d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– z klas III,V,VI szkoły podstawowej

– z klas II i III gimnazjum

 • Uczniom z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  (w tym ze sprzężeniem, jeśli jedna niepełnosprawność to umiarkowanie lub znaczne)

– z klas I i II SP (jeśli nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez MEN)

– z klas III, V,VI SP

– z klas II i III GIM

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek nr 1 – spełniający kryterium dochodowe

Wniosek nr 2 – Szczególna sytuacja rodzinna

Wniosek nr 3 – niepełnosprawność

 

   KOMPLETNE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W TERMINIE DO 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU

 

KWOTY DOFINANSOWANIA – informacja do pobrania TUTAJ

 

WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY:

 1. Dowodem zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych* jest:

–  Faktura Vat wystawiona imiennie na rodzica/ucznia/prawnego opiekuna, rodzica zastępczego;

Rachunek/Paragon do którego należy złożyć oświadczenie (Załącznik – Oświadczenie do paragonu);

Oświadczenie- do którego należy dołączyć oświadczenie (Załącznik – Oświadczenie bez dowodu zakupu).

 

 1. Dokumentami potwierdzającym dochód jest:

dla uczniów klasy III szkoły podstawowej:

 • Aktualna decyzja o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/dodatków do zasiłków wraz z oświadczenia o pobieraniu ww. zasiłków (Załącznik – Oświadczenie do rodzinnego) lub w przypadku, gdy rodzina nie korzysta z ww. zasiłków.
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto za 2013 r., bądź PIT za 2013r.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w roku 2013 (z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych).
 • Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w roku 2013- dot. osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy (Załącznik – Oświadczenie brak dochodów, inne).
 • Aktualna decyzja/zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego.
 • Aktualna decyzja/zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej.
 • Kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych alimentów oraz przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów.
 • Odcinek renty/emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty.
 • Oświadczenia rodziców/pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych (Załącznik – Oświadczenie brak dochodów, inne).
 • Nakaz płatniczy (zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha  przeliczeniowych ogólnej powierzchni).
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie – dot. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Inne dokumenty (wymienić jakie…)

dla uczniów niepełnosprawnych:

 • kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe)

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

Oświadczenie bez dowodu zakupu

Oświadczenie brak dochodów, inne

Oświadczenie do paragonu

Oświadczenie do rodzinnego

* Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysł. w st. umiarkowanym lub znacznym obejmują: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. Nauczyciel określa jakie materiały dydaktyczne będą wykorzystywane w procesie kształcenia!

 Skip to content