Egzaminy

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz

Informacje dla ucznia 2018/2019:

Egzamin w klasie ósmej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów. Odbędzie się w dniach: 15–17 kwietnia 2019 r.

Egzamin składa się z trzech części: ‎

  1.  język ‎polski,
  2. matematyka,
  3. języka obcego nowożytny

 

Przebieg egzaminu

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

a. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
b. w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
c. w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj.:
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych)

b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

 

Jeśli uczeń ukończy pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły i zostaną przekazane uczniom do 14 czerwca 2019 r.

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2019 r.:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  3. z języka obcego nowożytnego.‎

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Przebieg egzaminu

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. języka polskiego – trwa 90 minut
b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.

Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a. matematyki – trwa 90 minut
b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:
a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut
b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. 

 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/