Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

  1.   finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” na rok szkolny 2021/2022 – nabór wniosków do 2 sierpnia 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

1)    w roku szkolnym 2021/2022 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2)    w roku szkolnym 2021/2022 będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

3)    w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

a)    w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,

b)    w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

c)  w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Link do strony z generatorem wniosków:

https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2020-20-1

2. finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2020/2021 – nabór wniosków do 2 sierpnia 2021 r. – w przypadku ucznia, który ukończył co najmniej klasę 4 i w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego, oraz:

1)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

2)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

3)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen:

–      w przypadku Ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,

–      w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

Link do strony z generatorem wniosków:

https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-finansowane-z-budzetu-wojewodztwa-pomorskiego-za-rok-szkolny-2020-2021

W celu przyznania stypendium rodzic powinien:

1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków (linki powyżej)

2. wydrukować w dwóch egzemplarzach wniosek wraz z załącznikami, 

3. podpisane dokumenty dostarczyć do sekretariatu szkoły do 8 lipca 2021 r. w godz. 8:00-13:00. 

 

Szkoła jest zobowiązana wysłać ww. wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w obowiązującym terminie. Skip to content