Zasady pracy szkoły w trakcie pandemii

Zasady pracy szkoły w trakcie pandemii

Szanowni Rodzice i Uczniowie. 

Praca zdalna nauczycieli i uczniów została wydłużona na kolejny okres – do 24 maja 2020 roku. 

W sposobie pracy szkoły nic się nie zmieniło. 

Dla przypomnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasza szkoła w porozumieniu z Organem Prowadzącym ustaliła zasady pracy nauczyciela z uczniem i rodzicami. 

  1. Nauczyciel modyfikuje program nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 
  2. Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela za pośrednictwem ustalonych z dyrekcją szkoły platform: Nuadu, Google Classroom, Class Dojo, Messenger oraz dziennika elektronicznego Vulcan. 
  3. Nauczyciele równomiernie obciążają ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględniają jego możliwości psychofizyczne oraz zasady bezpiecznego korzystania przez ucznia z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, np. poprzez łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 
  4. Nauczyciele tak organizują uczniom kształcenie na odległość, że ich dobór uwzględnia, oprócz zaleceń medycznych odnośnie czasu korzystania z urządzeń elektronicznych, również ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 
  5. Zasady monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz jego postępów w nauce obowiązują zgodnie ze Statutem szkoły i uwzględniają zaangażowanie ucznia, jego możliwości psychofizyczne. 

 

Dyrektor określił formę kontaktu czy konsultacji nauczycieli z rodzicami i rozpowszechnił informację na stronie internetowej szkoły. Można ją pobrać również TUTAJ.

Katarzyna DerleckaSkip to content